ระบบข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล

(บุคลากรและตัวชี้วัด) สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

เข้าใช้งานระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ--ขยายเวลาให้บันทึกข้อมูล ของปีงบประมาณ 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 16.00น.

User name และ Password จะเปลี่ยนใหม่ทุกปี ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครใหม่

กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานได้ 1 คน 1 อีเมล์ ต่อ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น กรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ

โปรแกรมช่วยคำนวณกำลังคน 2558 (Program LN version 5.0)ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานระบบ

  • ปัญหา ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ จากระบบ
    • สาเหตุ 1 อีเมล์ไปตกหล่นใน ถังขยะ (Junk) ให้ทำการ ค้นหาคำว่า “Nursing info”ในช่อง search
    • สาเหตุ 2 อีเมล์ที่บันทึกผิดพลาด (พิม์ตัวสะกดผิด/ลืมสลับแป้นพิมพ์ภาษา) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อลบข้อมูลเดิมและทำการสมัครใหม่
  • ปัญหาเข้าระบบไม่ได้
    • สาเหตุ ลืม password ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการขอ password ใหม่
  • แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ คุณนฤพงศ์ 02-5906292 (8.30-16.00น.)


ตรวจสอบสถานะส่งข้อมูล

ปีงบประมาณ 2558

ตรวจสอบ สถานการณ์ส่งข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2558

ปีงบประมาณ 2557

จำแนกตามโรงพยาบาล/รายจังหวัด

จำแนกรายจังหวัด/รายเขต

จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล/รายจังหวัด/รายเขต

ระบบรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รายงานข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาลปี 2558

รายงานข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาลปี 2557