ระบบข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล

(บุคลากรและตัวชี้วัด) สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

เข้าใช้งานระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ--เปิดระบบให้บันทึกข้อมูล ของปีงบประมาณ 2557 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558

กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานได้ 1 คน 1 อีเมล์ ต่อ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น กรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ คุณนฤพงศ์ 02-5906292

รายงานข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาลปี 2557

รายงานสรุปการการส่งข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2557 (จำแนกตามโรงพยาบาล/รายจังหวัด)

รายงานสรุปการการส่งข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2557 (จำแนกรายจังหวัด/รายเขต)

รายงานสรุปการการส่งข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2557 (จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล/รายจังหวัด/รายเขต)


Program_LN_Version4.1

คู่มือโปรแกรม


แจ้งเพื่อทราบ ระบบข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาลที่สำนักการพยาบาลจัดเก็บและข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ


  1. ข้อมูลจำนวนบุคคลากรพยาบาล จำนวน 25 รายการ
  2. ข้อมูลตามยุทธศตร์บริการพยาบาล จำนวน 12 รายการ
  3. ข้อมูลภาวะสุขภาพ จำนวน 11 รายการ
  4. ข้อมูลภาระงานบริการพยาบาล จำนวน 15 รายการ
  5. ข้อมูลคุณภาพบริการพยาบาล จำนวน 63 รายการ